برچسب: ناخن کار داودیه

  • سالن زیبایی داودیه | 09999890613

    سالن زیبایی داودیه به اندازه کافی محصول مخلوط کنید تا بتوانید کل موهای خود را به کار ببرید. ۱، محصول را به طول و انتهای آن اعمال کنید. ۳ – ۴ سانتیمتر موهای ریشه دست‌نخورده است. صبر کنید تا آسانسور مورد نظر برسد به (تقریبا)رسید. . ۲ رنگ خود را به ریشه‌ها اعمال کنید. سالن…